Barion Pixel
Oldal kiválasztása

Adatkezelési Tájékoztató

1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Gajdos Péter E.V.

Képviseli: Gajdos Péter egyéni vállalkozó
Székhely: 7761 Kozármisleny, Zrínyi u. 26.
Postacím: 7761 Kozármisleny, Zrínyi u. 26.
Adószám: 64891673-1-22
E-mail: gajdos.peter@TM.org
Telefon: +36 30 9636395
Honlap: www.tmpecs.hu

2. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

Az ismertető előadásokra történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), amelynek hatályos szövege ezen a linken tekinthető meg: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV;

b) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), amelynek hatályos szövege ezen a linken tekinthető meg: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1525874881764&uri=CELEX:02016R0679-20160504.

3. ISMERTETŐ ELŐADÁSOKRA TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat Az adatkezelés célja
név az azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
e-mail az esetleges kapcsolatfelvételhez (lásd alább) elengedhetetlenül szükséges
telefonszám / mobil szintén az esetleges kapcsolatfelvétel célját szolgálja

A fenti adatokat azért kérjük el a regisztrációkor, mert korlátozott az előadásaink helyszínéül szolgáló termek befogadóképessége, így követjük nyomon az adott előadásra regisztráló személyek számát.

Ezenkívül előfordulhat olyan eset is, amikor különböző okok miatt esetleg megváltozik az előadás  színhelye és/vagy időpontja. Az ilyen esetekben az ismertető előadást tartó TM-tanár e-mailben és/vagy telefonon értesíti az előadásra regisztrált személyeket a változásról.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatokat tartalmazzon, így például nem szükséges, hogy tartalmazza az Ön nevét. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy olyan e-mail címet ad-e meg, amely az Ön kilétére utaló információ(ka)t tartalmaz.

3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

3.3. Az adatkezelés időtartama

Gajdos Péter E.V. és az adott ismertető előadást tartó TM-tanár(ok) az Ön által megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezelik.

A hozzájárulását a Gajdos.Peter@TM.org e-mail címre, valamint a TM-tanár(ok) e-mail címére küldött levélben Ön bármikor visszavonhatja. Az előadást tartó TM-tanár(ok) e-mail címe és telefonszáma az előadásra történő regisztrációhoz kialakított oldalon szerepel.

Ön felkérheti Gajdos Péter E.V.-t is arra, hogy intézkedjen arról, hogy az adott ismertető előadást tartó TM-tanár(ok) is törölje/töröljék az Ön adatait.

3.4. Hozzáférés az Ön által megadott adatokhoz

Ezekhez az adatokhoz Gajdos Péter E.V. adatkezelői és az adott előadást tartó TM-tanár(ok) férnek hozzá.

4. ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat Az adatkezelés célja
név az azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
e-mail az esetleges kapcsolatfelvételhez (lásd alább) elengedhetetlenül szükséges
telefonszám / mobil szintén az esetleges kapcsolatfelvétel célját szolgálja
számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, a szerződés létrehozása
a vásárlás időpontja Technikai művelet végrehajtása.
vásárláskor használt IP cím Technikai művelet végrehajtása.

Előfordulhat olyan eset, hogy különböző okok miatt esetleg megváltozik a tanfolyam  helyszíne és/vagy időpontja. Az ilyen esetekben a tanfolyamot tartó TM-tanár e-mailben és/vagy telefonon értesíti a jelentkezőt a változásról.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatokat tartalmazzon, így például nem szükséges, hogy tartalmazza az Ön nevét. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy olyan e-mail címet ad-e meg, amely az Ön kilétére utaló információ(ka)t tartalmaz.

4.2. Az adatkezelés jogalapja

az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Tájékoztatjuk, hogy:
az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul
köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk, hogy kifizette a tanfolyamot
– az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a jelentkezését feldolgozni.

4.3. Az adatkezelés időtartama

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Gajdos Péter E.V. és az adott tanfolyamot tartó TM-tanár(ok) az Ön által megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezelik.

A hozzájárulását a Gajdos.Peter@TM.org e-mail címre, valamint a TM-tanár(ok) e-mail címére küldött levélben Ön bármikor visszavonhatja. A tanfolyamot tartó TM-tanár(ok) e-mail címe és telefonszáma az előadásra történő regisztrációhoz kialakított oldalon szerepel.

Ön felkérheti Gajdos Péter E.V.-t is arra, hogy intézkedjen arról, hogy az adott ismertető előadást tartó TM-tanár(ok) is törölje/töröljék az Ön adatait.

4.4. Hozzáférés az Ön által megadott adatokhoz

Ezekhez az adatokhoz Gajdos Péter E.V. adatkezelői és az adott tanfolyamot tartó TM-tanár(ok) férnek hozzá.

5. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS ADATBIZTONSÁGI KÉRDÉSEK

5.1.  Adatokhoz való hozzáférés és adattovábbítás

Az  Ön által  megadott személyes  adatokhoz Gajdos Péter E.V. által megbízott adatfeldolgozók és az adott tanfolyamot szervező TM-tanárok (a Transzcendentalis-Meditacio.hu honlapon az adott ismertető előadás regisztrációs oldalán szerepelnek) férhetnek csak hozzá feladataik  ellátása érdekében, így például elszámolások és nyilvántartások készítése érdekében, valamint szervezési célból. Emellett például Gajdos Péter E.V. képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismerheti a személyes adatait, amennyiben ezt valamilyen jogi eljárás szükségessé tenné.

Gajdos Péter E.V. csak kivételes, illetve jogszabályban meghatározott esetekben adja át az Ön adatit harmadik félnek, így például:

a) az  Önt érintő  ügyben bírósági  eljárás indul, és  az eljáró bíróság számára szükséges  az Ön személyes adatait tartalmazó iratok  átadása,
b)   a rendőrség  megkeresi Gajdos Péter E.V.-t,  és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait  tartalmazó iratok továbbítását kéri.

Az Ön személyes adatait semmilyen körülmények között nem továbbítjuk külföldre, illetve külföldi magán- vagy jogi személy részére.

5.2.  Adatbiztonsági  intézkedések

Gajdos Péter E.V. az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag Gajdos Péter E.V. által hozzáférhető on-line tárhelyen (Google Drive) tárolja.  

A tárhelyhez való hozzáféréshez kétlépcsős azonosítás szükséges, ami a jelszó megadása mellett egy SMS-ben küldött, hat számjegyű azonosító kód megadását is szükségessé teszi.

Gajdos Péter E.V.  mindent megtesz annak érdekében,  hogy védje az Ön személyes adatait, többek között a jogosulatlan hozzáféréssel vagy az adatok jogosulatlan megváltoztatásával szemben.

6. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

6.1. Tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti Gajdos Péter E.V.-t, hogy tájékoztassa Önt az alábbiakról:

a) milyen személyes adatait;
b) milyen jogalapon;
c) milyen adatkezelési céllal;
d) milyen forrásból;
e) mennyi ideig kezeli;
f) Gajdos Péter E.V. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatokhoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Gajdos Péter E.V. az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott  elérhetőségre (postacím vagy e-mail cím) küldött levélben teljesíti.

6.2. Helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy Gajdos Péter E.V. módosítsa valamely személyes adatát, így például bármikor kérheti e-mail címének vagy postai elérhetőségének módosítását. 

Gajdos Péter E.V. az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott  elérhetőségre (postacím vagy e-mail cím) küldött levélben teljesíti.

6.3. Törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy Gajdos Péter E.V. törölje az Ön személyes adatát.

A törlési kérelmet Gajdos Péter E.V. abban az esetben utasítja el, ha jogszabály vagy belső  szabályzat Gajdos Péter E.V.-t a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le.

Ha nincs ilyen kötelezettség, az MVTA az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül  teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre (postacím vagy e-mail cím) küldött levélben értesíti Önt.

6.4. Zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy Gajdos Péter E.V. zárolja az Ön személyes adatait. A zárolás addig tart, amíg az Ön által  megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy Gajdos Péter E.V. jogellenesen kezelte az Ön adatait, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági  vagy bírósági eljárás érdekében szükséges, hogy Gajdos Péter E.V. ne törölje az Ön adatait. Ez esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig Gajdos Péter E.V. tovább tárolja az Ön  személyes adatait, és csak a megkeresést követően törli azokat.

6.5. Tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az  adatkezelés ellen, amennyiben Gajdos Péter E.V. az Ön személyes adatait közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, illetve  felhasználná.

Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha Gajdos Péter E.V. az Ön hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint Gajdos Péter E.V. kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,  kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha az irattározásra vonatkozó belső szabályzatunk alapján a személyes adatait tartalmazó beadványát az ügy irataival együtt átadjuk a  Levéltár számára.

7. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Greenweb Kft. a weboldalak folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítése, illetve egyéb, a webáruházi szolgáltatások biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából adatfeldolgozót vehet igénybe.

7.1 Tárhely-szolgáltatás

7.1.1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:
Tárhely-szolgáltatás

7.1.2. Adatfeldolgozók megnevezése és elérhetősége:

Tárhely.Eu Kft.

Telefon: +36 1 789 2 789
FAX: +36 1 789 3 789
E-mail: support@tarhely.eu
Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510.

7.1.3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:
Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

7.1.4. Az érintettek köre:
A weboldalt használó valamennyi érintett.

7.1.5. Az adatkezelés célja:
A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

7.1.6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

7.1.7. Az adatfeldolgozás jogalapja:
A Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

7.2 Online fizetés

7.2.1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:
Online fizetés

7.2.2.1 Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Barion Payment Zrt.
Engedély száma: H-EN-I-1064/2013
Intézmény azonosító: 14859034
Telefon: + 36 1 464 70 99
E-mail: support@barion.com
ÁSZF: https://www.barion.com/hu/vasarlok/arak-vasarloknak/

7.2.2.2 Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
SalesAutopilot Kft..
Székhely címe: 1024. Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4-5
Adószám: 25743500-2-41
Online ügyfélszolgálat: https://t.salesautopilot.hu/s/login/8637
Email: info@salesautopilot.hu
Telefon: (+36) 1 490 0172

7.2.3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:
Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.

7.2.4. Az érintettek köre:
Az online vásárlást kezdeményező valamennyi érintett.

7.2.5. Az adatkezelés célja:
Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).

7.2.6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
Az online fizetés lebonyolításáig tart.

7.2.7. Az adatfeldolgozás jogalapja:
A Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

7.7 További adatkezelők: 

Tevékenység Cégnév Cím
Banki átutalással történő fizetés Dél Takarék Szövetkezet 7622 Pécs, Bajcsy Zs. u. 7.
Könyvelés Jerger Valéria Pécs
Marketing, remarketing, analitika Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025
Analitika Google Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ireland
Analitika Statcouner Guinness Enterprise Centre
Taylor’s Lane, Dublin 8
Ireland
Hírlevél küldés Google-csoportok Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ireland

 

7.8 Közösségi média

Az Adatkezelő weblapjai a Facebookra, a YouTube-ra irányító egyszerű linkeket tartalmaznak. Ilyen esetben kizárólag akkor kerül sor adatok továbbítására az említett közösségi média-üzemeltetőkhöz, amikor az adott ikonra, linkre kattint. Ezeket az oldalakat az adott közösségi média-üzemeltető szabályzatának megfelelően használhatja.


8. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG

8.1. Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet Gajdos Péter E.V.-vel szemben. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A per az Ön választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is  megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét    ezen a linken    tekintheti meg: birosag.hu/torvenyszekek.